Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Činnost školního poradenského pracoviště

Informace pro zákonné zástupce žáků

 

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb prováděných samotnou školou. Tyto poradenské služby jsou zajišťovány výchovným a kariérovým poradcem Mgr. Simonou Wunderle, kariérovým poradcem Mgr. Lenkou Jahudkovou, školními metodiky prevence -  Mgr. Milenou Černou, Mgr. Olgou Šuranskou, Mgr. Marií Palovou, Mgr. Igorem Šiškou, školními speciálními pedagogy - Mgr. Milenou Černou, Mgr. Olgou Šuranskou, Mgr. Libuší Kazíkovou, Mgr. Radkou Dederle, Mgr. Miroslavou Štěpaníkovou a školní psycholožkou Mgr. Michaelou Hrdinovou.

 

Novela školského zákona č.82/2015 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláška č.27/2016 Sb., upravují systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a těmto žákům náleží vzdělávání s využitím podpůrných opatření, která mají kompenzovat jejich speciální vzdělávací potřeby a vyrovnat jejich obtíže ve vzdělávání. Těmito opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školních (samotná škola) i školských poradenských službách (Pedagogické poradny, Speciálně pedagogická centra aj..), které odpovídají zdravotnímu stavu, prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Poskytování podpůrných opatření školou nebo školským poradenským zařízením je bezplatné a zahrnuje v případě vzniklé potřeby úpravu organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, zabezpečení výuky předměty speciálně pedagogické péče, využívání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a pomůcek, Braillova písma a náhradních komunikačních systémů. Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů, podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Pokud to vyžadují obtíže žáka je možné je kombinovat

Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a tomu odpovídajícího stupně vzdělávání a podle požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na straně žáka.

Poskytování poradenské pomoci včetně přímé podpory žáka ve škole zajišťují poradenští pracovníci školy v úzké vzájemné součinnosti. Tito pracovníci jsou přímo řízeni zástupkyní ředitelky školy pro 1. stupeň, které se zodpovídají. Spolupracují především s ostatními pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťují pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků. V průběhu vzdělávání aktivně komunikují se školskými poradenskými zařízeními, která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci ve škole. Při naplňování vzdělávání žáka s potřebou podpůrných opatření spolupracuje škola, školské poradenské zařízení, žák (zákonný zástupce žáka). V případě potřeby spolupracuje škola také s orgánem sociálně - právní ochrany dětí (OSPOD). Školské poradenské zařízení poskytuje metodickou pomoc škole zvláště v případech, kdy pracuje s žáky, u kterých je poskytování podpůrných opatření náročné.

Podpůrná opatření 1. stupně poskytuje škola sama, v součinnosti se školním poradenským pracovištěm. Slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení. Obtíže žáka mohou být vyvolané aktuálně nepříznivým zdravotním stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují sami pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují se školním speciálním pedagogem (jiným poradenským pracovníkem školy), žákem a jeho zákonným zástupcem. Při selhávání žáka přistoupí vyučující pedagog k posílení přímé podpory žáka ve výuce, a pokud se tato projeví jako málo dostačující, přistoupí škola k vypracování Plánu pedagogické podpory. Tento bude obsahovat možné intervence v oblasti forem a metod výuky, postupy v hodnocení žáka a využití pomůcek. Pokud podpůrná opatření poskytovaná školou nevedou k pozitivní změně (vyhodnocení po dobu 3 měsíců), doporučí škola zákonnému zástupci žáka návštěvu školského poradenského zařízení. Školské poradenské zařízení vyhodnotí všechny podklady, se kterými žák do tohoto zařízení přichází a posoudí jeho speciálně vzdělávací potřeby. Na základě vyhodnocení všech souvislostí vydá škole Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálně vzdělávacími potřebami, které obsahuje konkrétní podpůrná opatření.

Právo navštívit školské poradenské zařízení mají zákonní zástupci kdykoliv, podle potřeby.

Jedním z podpůrných opatření, kterého škola využívá je asistent pedagoga. Ve školním roce 2023/2024 působí na naší škole 12 těchto pedagogických pracovníků. Asistenti pedagoga pracují ve třídě se všemi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Řídí se pokyny vyučujícího pedagoga, jsou metodicky vedeni výchovným poradcem a ze své práce se zodpovídají zástupkyni ředitelky školy pro 1. stupeň.

Rámcový plán školního poradenství zpracovává Mgr. Simona Wunderle. Následně pak každý člen poradenského pracoviště školy vytváří podle specifiky své pracovní náplně vlastní plán práce pro aktuální školní rok, společně jej konzultuje s ostatními pracovníky vytvářející konzultační tým pro poskytování poradenských služeb ve škole a poté předkládá ke schválení ředitelce školy. Všichni poradenští pracovníci úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, ostatními vyučujícími pedagogy, asistenty pedagoga a vychovateli ŠD. Systém poradenství je tak vytvořen na základě vnitřní komunikace se všemi pedagogickými pracovníky.

Časová dostupnost poradenských služeb:

Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v místnosti, která je vyhrazena pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, zákonných zástupců, pedagogů a ostatních subjektů.

 

Práce s informacemi a důvěrnými daty:

Informace a důvěrná data o žácích, která mají poradenští pracovníci k dispozici, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Konzultační hodiny všech pracovníků školního poradenského pracoviště ve školním roce 2023/2024 jsou stanoveny na úterý od 14:00 do 15:00 hodin.

V případě naléhavé potřeby je možné si předem domluvit individuální konzultace.

 

Žákovská knížka