Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Informace pro rodiče od výchovného poradcePro poruchy čtení, psaní, pravopisu a matematických schopností se užívá souhrnný název specifické vývojové poruchy učení.


Patří mezi ně:


Dyslexie - porucha čtení, kdy je úroveň čtení výrazně nižší než všeobecná inteligence.


Dysgrafie - porucha psaní postihuje písemný projev, který bývá nečitelný, dítě si obtížně pamatuje písmena, obtížně je napodobuje.


Dysortografie - porucha pravopisu, nepostihuje celou oblast gramatiky, týká se pouze tzv. specifických dysortografických jevů. Děti nejčastěji zaměňují krátké a dlouhé samohlásky, nerozlišují slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni, vynechávají, přidávají, zaměňují písmena nebo celé slabiky.


Dyskalkulie - porucha matematických schopností se projevuje mimo jiné obtížemi v orientaci na číselné ose, záměnami číslic (např. 6-9), záměnami čísel (např. 2008-2800), neschopností provádět matematické operace, poruchami v prostorové a pravolevé orientaci.


Mezi dys-poruchy nepočítáme pomalé osvojování dovedností číst, psát a počítat u dětí vývojově nezralých, u dětí s inteligencí na hranici mentální retardace. Jako poruchu nelze označovat výskyt pouze jednoho z projevů poruch učení, např. záměny krátkých a dlouhých samohlásek.

зеленый кофе с имбирем

зеленый кофе с имбирем цена